Bashkortostan region, Sterlitamak. Shachktau Quarry. 06/2016

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

?

?

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Echinaria

Echinaria

Pseudorthoceras ?

Pseudorthoceras ?

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Giant rugosa

Giant rugosa

Nautiloidea

Nautiloidea

Helicoprion sp. indet.

Helicoprion sp. indet.