Bashkortostan region, Sterlitamak. Shachktau Quarry. 06/2016

?

?

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Nautiloidea

Nautiloidea

Echinaria

Echinaria

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Helicoprion sp. indet.

Helicoprion sp. indet.

Pseudorthoceras ?

Pseudorthoceras ?

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Giant rugosa

Giant rugosa