Bashkortostan region, Sterlitamak. Shachktau Quarry. 06/2016

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Nautiloidea

Nautiloidea

Giant rugosa

Giant rugosa

Echinaria

Echinaria

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

?

?

Helicoprion sp. indet.

Helicoprion sp. indet.

Pseudorthoceras ?

Pseudorthoceras ?

Shachtau quarry

Shachtau quarry