Bashkortostan region, Sterlitamak. Shachktau Quarry. 06/2016

Echinaria

Echinaria

Nautiloidea

Nautiloidea

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Shachtau quarry

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Helicoprion sp. indet.

Helicoprion sp. indet.

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Brachimetopus (Conimetopus) alekseevi

Shachtau quarry

Shachtau quarry

?

?

Giant rugosa

Giant rugosa

Pseudorthoceras ?

Pseudorthoceras ?

Shachtau quarry

Shachtau quarry