Fieldwork in Amber Quarry (Kaliningrad Oblast, Yantarny). 07/2018

E.Yu. Suhacheva

E.Yu. Suhacheva

Palvesk Fm.

Palvesk Fm.

B.F. Aparin

B.F. Aparin

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Amber

Amber

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth

Layer Blue earth

Layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Amber

Amber