Fieldwork in Amber Quarry (Kaliningrad Oblast, Yantarny). 07/2018

E.Yu. Suhacheva

E.Yu. Suhacheva

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Amber

Amber

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

Palvesk Fm.

Palvesk Fm.

Amber

Amber

B.F. Aparin

B.F. Aparin

Layer Blue earth

Layer Blue earth

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth