Fieldwork in Amber Quarry (Kaliningrad Oblast, Yantarny). 07/2018

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko and T. Chalitov on the background layer Blue earth

B.F. Aparin

B.F. Aparin

Layer Blue earth

Layer Blue earth

E.Yu. Suhacheva

E.Yu. Suhacheva

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Primorskiy Quarry

Amber

Amber

Palvesk Fm.

Palvesk Fm.

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

T. Chalitov, E.Yu. Suhacheva, B.F. Aparin

Amber

Amber

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth

Dr. E.V. Mychko on the background layer Blue earth